Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Spectrus B.V.

  1. Alle aanbiedingen uit hoofde van Spectrus B.V., in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend. Mondelinge toezeggingen zijn niet bindend, tenzij schriftelijk bevestigt.
  2. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en gelden bij afname van een volledige verpakking. Bij deelverpakkingen geldt een prijstoeslag van tenminste 15%. Bij projecten moet voor levering 50% van de totale som voldaan zijn, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen.
  3. Alle goederen reizen voor risico van de koper. Leveranties boven € 250,00 netto in Nederland, exclusief B.T.W. worden franco geleverd. Voor leveringen beneden € 250,00 netto binnen Nederland exclusief B.T.W. wordt € 15,00 kosten berekend.
  4. Ten opzichte van de overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering kunnen worden opgegeven, ofschoon steeds getracht zal worden, de termijnen zoveel mogelijk na te komen. Spectrus B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van overschrijding.
  5. Spectrus B.V. garandeert door haar geleverde goederen minimaal in zoverre de garantievoorwaarden van de fabrikant voor de betreffende goederen hierin voorziet. Deze garantie geldt niet voor gebreken, die ontstaan zijn ten gevolge van onjuiste opslag, geweld van buitenaf of andere buiten onze controle liggende oorzaken. Mocht de afnemer gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van Spectrus B.V. verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van Spectrus B.V..
  6. Betaling dient uitsluitend rechtstreeks aan Spectrus B.V. te geschieden en wel binnen dertig dagen na factuurdatum, strikt netto. Berekende kredietbeperking mag afgetrokken worden bij betaling binnen veertien dagen na factuurdatum. Wanneer betaling niet op de genoemde vervaldag heeft plaatsgevonden, heeft Spectrus B.V. het recht om zonder nader bericht verdere leveranties te stoppen. Bovendien is, wanneer betaling niet op de genoemde vervaldag heeft plaatsgevonden, de afnemer zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling vanaf de vervaldatum een rente van 1,5% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij termijnen van een halve maand of langer voor een volle maand gerekend worden, terwijl alsdan tevens alle door Spectrus B.V. te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer of opdrachtgever komen. Deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom. Spectrus B.V. behoudt zich het recht voor in geval van verhoging van de landelijke rentevoet voor kortlopende kredieten de bovengenoemde rente van 1,5% per maand daaraan aan te passen door schriftelijke mededeling aan haar afnemer. Spectrus B.V. houdt steeds het recht tegen contante betaling onder rembours te leveren.
  7. Alle goederen blijven Spectrus B.V. onbeperkt eigendom, zolang ze niet volledig zijn betaald, ongeacht doorlevering aan derden. Indien de afnemer één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij instaat van faillissement verklaard wordt, indien hij surseance van betaling vraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, heeft Spectrus B.V. het recht om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel, voor ontbonden te verklaren zonder dat enige rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist om de overgedragen doch nog onbetaalde goederen terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en renten. De koper verbindt zich de producten op eerste aanvraag terug te geven en ter zake alle gewenste medewerking te verlenen, zoals het verschaffen van toegang tot de opslagruimte e.d. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is Spectrus B.V. gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer op verzoek en ten genoegen van Spectrus B.V. zekerheid gesteld heeft voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
  8. Reclamaties welke betrekking hebben op beschadigingen en manco’s aan een door de afnemer ontvangen zending, dienen binnen acht werkdagen na afleveringsdatum, schriftelijk bij Spectrus B.V. te worden ingediend, waarna eventueel aanvullende levering of creditering zal plaats vinden. Terugzending van goederen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer en is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Spectrus B.V.. Binnen acht dagen na verkregen schriftelijke toestemming dienen de goederen, behoudens in geval van beschadiging, in ongeschonden staat en in de originele verpakking te worden teruggezonden op straffe van verval van rechten. Creditering bij retourzending zal binnen dertig dagen na afwikkeling plaatsvinden op basis van de aan de afnemer in rekening gebrachte koopprijs, met dien verstande dat het te crediteren bedrag nooit meer zal bedragen dan het factuurbedrag.
  9. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, is Spectrus B.V. nimmer tot schadevergoeding door directe / indirecte schade veroorzaakt door enig artikel of materiaal, dat zij geleverd heeft voor zover deze niet op haar algemene aansprakelijkheidsverzekering kan worden verhaald. Afwijkingen met een redelijke tolerantie geven aan afnemer geen recht op reclamaties, vervanging, vergoeding of enig ander recht.
  10. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Zutphen. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.